تیغه های اجر سفال_15*20_10*20_7*20_20*20_09139741336