اجرممتاز ده سوراخ کارخانه تمام اتوماتیک

،گواهی استاندارد